O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 361.41 KB
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 214.29 KB
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.24 KB
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.21 MB