Get Adobe Flash player
  • วันแม่ 2562

เพลงมาร์ชโรงเรียน

Open in new window

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม

  โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 6 ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2524

  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 860 คน

                วิสัยทัศน์ – เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มีสมรรถนะสูง ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณธรรม มีความรอบรู้ มีความสามารถเทียบเคียงระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน -- ลูก นค. ฉลาด สะอาด อ่อนน้อม

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน -- สร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษา ก้าวหน้าด้าย ICT

  ปรัชญาของโรงเรียน --เสริมสร้าง นักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

  คติธรรม --ปญฺญาย   ปริสุชฺฌติ คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา

  สีประจำโรงเรียน --สีฟ้า ขาว หมายถึงสีแห่งความสะอาด ความเจริญ และความสงบร่มเย็น

เว็บภายนอก

 utqplus

 

 

130

 

ใครออนไลน์

มี 2645 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240

โทร. 044669030 admin : ครูวีรยุทธ ปริมาณ