Get Adobe Flash player

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

      DSC 01651วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง "อุทยานวิทยาศาสตร์" ที่ บ้านหว้ากอ ต่อไปมาศึกษาที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

    โดยโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ซึ่งได้ผนวกกิจกรรมรักการอ่าน ของกลุ่มห้องสมุด และกิจกรรมอาเซียน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน 

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240

โทร. 044669030 admin : ครูวีรยุทธ ปริมาณ