Get Adobe Flash player

เยาวชนยุคใหม่ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

IMG 6059เทศบาลตำบลหนองหงส์ร่วมกับโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของอัคคีภัยและการป้องกัน จึงได้จัดโครงการ เยาวชนยุคใหม่ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2557 ขึ้น เพื่อวางพื้นฐานในการป้องกันอัคคีภัย และปลุกจิตสำนึก ให้กับเยาวชนในสถานศึกษา

ให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดอัคคีภัย และสามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยรวมถึงการติดต่อลุกลาม เมื่อเกิดอัคคีภัยได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม ต.สระแก้ว อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ 31240

โทร. 044669030 admin : ครูวีรยุทธ ปริมาณ