ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายกิตติชัย ตระกูลกิตติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุญชาติ สรรพวุฒิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอรพิชชา ต้ายไธสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา