ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุภาพักต์ งามดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายประเทือง สีนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบาหยัน สุพิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายญาณกร สรสิงหนาท
ครูชำนาญการพิเศษ

นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายศรายุทธ ไกรพงษ์
ครูชำนาญการ