ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิจิตรา เอี่ยมสร้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายขจรเกียรติ สุพิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมลรัตน์ พิมพ์เชื้อ
ครู

นายธนภัทร ปรังประโคน
ครู

นางสาววิมิลศิริ สินภูธรณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวไอรดา ประคองญาติ
ครูผู้ช่วย