ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสามารถ สินธนาวัฒน์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวีระยุทธ ปริมาณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสวยสม ปริมาณ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณภา ตระกูลกิตติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวญมนภัทร ประราชิโก
ครูชำนาญการ

นางสาวสุกานดา ชัยปลัด
ครูชำนาญการ

นายวิชานนท์ เทียมทะนง
ครู

นายสุเมธ เชี่ยวชาญ
ครู

นายพลากร เตือประโคน
ครู

นางสาวทัศนีย์ ศรีทน
ครู

นางสาวเสาวภาคย์ สิงห์หามแห
พนักงานราชการ