ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายยุรนันท์ ปั้นนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิรนันท์ญา สุขสานติ
ครู

นางสาวสุภัทรา นาถัง
ครู

นายเฉลิมพงศ์ สีนาม
ครู

นายกฤษณะ ไกรพินิจ
ครูผู้ช่วย

นายกัมปนาท วงศ์จอม
ครูอัตราจ้าง