ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอัครพลชัย คาดหมาย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิทยา ทองอยู่
ครูชำนาญการ

นายวรพงษ์ พั่วคูงาม
ครู

นายประดิษฐ์ พินิจดวง
ครูอัตราจ้าง