ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวศิริวรรณ แก้วอำไพ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภัทราภรณ์ พิรักษา
ครู

นายคฤหัส ทรายหมอ
ครู

นางสาวเจนจิรา อาสนานิ
ครู