ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุนิสา ทัดไพร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชญาดา สรสิงหนาท
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอารมย์ ประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายคมกฤช สุขแสวง
ครู