ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูบรรณารักษ์

นางสาวจุติมาพร ดีสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ