นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอมิตตา สอนโพนงาม

นายสืบตระกูล สีนาม

นางสาวกิตติยาภรณ์ วัฒน์ธนะ

นางสาวฐิติชญา แก้วบุปผา

นางสาวทัชวรรณ เปรียงพรม

นางสาวชุติกาญจน์ ตลับไธสง

นายจุลพงษ์ คนงาม

นางสาวสิรินาถ หนูแสน

นางสาวจิรัชญา หาญยิ่ง