ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายนาฏกนิษฐ์ ทิศทะษะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมหมาย สาระเสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเกวลิน สุทธิไชยา
ครูชำนาญการ

นางสาวจิริยา สมเสร็จ
ครู

นางสาวกิตติมาพร โตหนึ่ง
ครู

นางสาวปิยากร แฉล้มรัมย์
ครู

นางสาวญาสุมินทร์ บ่อพิมาย
ครูผู้ช่วย

นายโชดก เทียมทัน
ครูอัตราจ้าง